Tips til lærere

En lærer kan bruke praterobotene sammen med elever for å lære dem å bruke det, men læreren kan også bruke det til eget arbeid for både å spare tid og gi seg selv inspirasjon i arbeidet med å forberede undervisning. Ikke glem at alt det du kan få den til å gjøre for deg, kan elevene også få den til å gjøre for seg.

Jo mer detaljert og konkret informasjon du legger til i ledeteksten, jo mer presist vil prateroboten skrive en tekst for deg. Generisk svada inn, gir ofte generisk svada ut.

Det er laget et ferdig opplegg til en arbeidsøkt for lærere, som en rask innføring i hvordan du kan bruke praterobotene med elever – Arbeidsøkt med praterobotene. Det er mange gode tips i dette dokumentet for å få praterobotene til å gi deg bedre svar!

Ting de fleste kan gjøre

Lage forslag til undervisningsopplegg

Prateroboten kan lage kjappe forslag til undervisningsopplegg. Ved å gi språkmodellen et emne eller fagområde, kan lærere få forslag til aktiviteter, ressurser og læringsmål skreddersydd til elevenes behov. Dette kan spare lærere mye tid som de ellers ville brukt på å lage undervisningsopplegg fra bunnen av.

Ledetekst:
Jeg trenger å lage en undervisningsopplegg om emnet fornybar energi for 6. klasse i naturfag. Kan du foreslå noen aktiviteter, ressurser og læringsmål som er passende for deres alder og forståelsesnivå?

Lage supplerende materiell

Praterobotene kan generere quizzer, arbeidsark, flashcards og veiledninger basert på spesifikke emner eller læringsmål. Dette kan spare lærere tid og krefter i forberedelsen av disse materialene selv.

Ledetekst:
Kan du generere et arbeidsark om brøk som inkluderer både visuelle og numeriske eksempler? Vennligst sørg for at spørsmålene dekker både addisjon og subtraksjon av brøker.

Gjøre en vanskelig tekst enkel

Det er enkelt å få prateroboten til å lage en forenklet tekst.

Ledetekst:
Forkort og forenkle teksten slik at et barn forstår den. Tekst: [Lim inn teksten]

Gi tilbakemelding på elevens arbeid

Prateroboten kan brukes til å gi en første tilbakemelding på elevens arbeid, som for eksempel essays eller skriftlige oppgaver. Dette kan spare lærere mye tid som de kan bruke på å gi mer detaljert tilbakemelding til elevene. Men! Du må lese hele elevteksten selv, hvis ikke vet du ikke om det prateroboten skriver stemmer med virkeligheten eller ikke! (Elevene kan jo lære å gjøre dette selv med prateroboten også!)

Ledetekst:
Gi en tilbakemelding på det følgende essayet. Gi detaljerte kommentarer om områder der eleven kan forbedre seg. Kom med konkrete forslag til hvordan eleven kan forbedre skriveferdighetene sine med eksempler fra teksten. Tekst: [Lim inn teksten]

Språkstøtte

For lærere som jobber med elever som lærer et nytt språk eller ikke har norsk som morsmål, kan prateroboten brukes til å oversette materialer og gi språklig hjelp, slik at det blir enklere for disse elevene å få tilgang til og engasjere seg i undervisningen. Det er også mulig å få ting oversatt direkte ved å føye til «Svar på [språk].» på slutten av ledeteksten. Det er greit å minne på at om du lar prateroboten oversette et svar direkte kan du ikke være sikker på hva den har oversatt, siden du ikke får se svaret på et språk du forstår.

Ledetekst:
Kan du forenkle den følgende teksten og oversette den til ukrainsk? Tekst: [her limer du inn teksten]
Hva er tåke? Svar på ukrainsk.

Utkast til e-poster, hjemmesider eller annen kommunikasjon

Prateroboten kan hjelpe lærere med å utforme e-poster, nyhetsbrev og kunngjøringer mer effektivt, slik at de kan fokusere på elevene sine i stedet for å bruke tid på administrative oppgaver.

Ledetekst:
Jeg trenger å sende en melding til alle foreldrene i klassen min om at vi skal på fjelltur i morgen og det er meldt regn og vind. Kan du hjelpe meg med å utforme en melding som er klar og tydelig og inneholder all nødvendig informasjon?

Svare på vanlige spørsmål

Lærere kan bruke prateroboten til å bygge en FAQ-ressurs for elever som kan besvare vanlige spørsmål eller bekymringer. Dette kan bidra til å redusere antall gjentatte spørsmål lærere må svare på, og gi mer tid til en-til-en-interaksjon med elevene.

Ledetekst:
Jeg vil lage en FAQ-ressurs for elevene mine som dekker emner som lekser, underveisvurdering og oppmøte. Kan du gi meg svar på noen av de vanligste spørsmålene om disse emnene?

Svare på elevenes spørsmål

Prateroboten kan brukes til å svare på elevenes spørsmål om et bestemt emne eller konsept. Dette kan være spesielt nyttig for lærere som har store klasser og kanskje ikke har tid til å besvare hvert enkelt elevs spørsmål individuelt. Da må elevene ha tilgang til en språkmodell og vite hvordan de kan bruke den.

Ledetekst:
Noen av elevene mine sliter med å forstå konseptet fotosyntese. Kan du forklare det til dem på en enkel måte som de kan forstå?

Hjelpe til med hverandrevurdering

Prateroboten kan brukes til å lette hverandrevurdering blant elever ved å gi retningslinjer og påminnelser, som kan hjelpe dem med å gi mer effektiv tilbakemelding til klassekameratene sine. Dette sparer ikke bare læreren tid, men oppmuntrer også til samarbeidslæring og kritisk tenkning.

Ledetekst:
Jeg vil at elevene mine skal gi effektive tilbakemeldinger til medelever sine i neste time. Kan du gi meg noen retningslinjer og spørsmål som kan hjelpe dem med å gi konstruktiv kritikk og forslag til forbedring?

Skape personlige læringsopplevelser

AI kan brukes til å skape personlig tilpassede læringsopplevelser for elevene basert på deres interesser og læringsstiler. Dette kan bidra til å holde elevene interessert og motivert i læringen. Dette er spennende om elevene lærer å gjøre selv med prateroboten. Husk – konkrete ledetekster gir konkrete svar!

Ledetekst:
En av elevene mine er veldig interessert i idrett og sport. Kan du foreslå noen aktiviteter og ressurser knyttet til fotball som kan hjelpe dem å lære og utvikle seg innen områder som matematikk, naturfag og språk?

Klasseromsamarbeid

Lærere kan inkorporere språkmodeller i gruppeaktiviteter, og legge til rette for samarbeid og diskusjon blant elevene om ulike emner, oppmuntre til teamwork og styrke kommunikasjonsferdigheter.

Ledetekst:
Kan du gi et emne og diskusjonsspørsmål for en gruppeaktivitet om miljøvern?

Mer avansert bruk

Tilpasse opplæringen

Prateroboten kan hjelpe lærere med å identifisere styrker og svakheter hos enkeltelever, slik at de kan lage tilpassede planer som passer til den enkelte elev. Ved å analysere elevdata og prestasjoner, kan prateroboter gi målrettede anbefalinger for å hjelpe hver enkelt elev å utvikle seg mer effektivt. Dette er ikke, og skal ikke være, en automatisert prosess, men en språkmodell kan gi konkrete tilbakemeldinger på elevers skriftlige arbeid ut fra det læreren ønsker at modellen skal se på.

Ledetekst:
Jeg vil lage en tilpasset læringsplan for hver av elevene mine. Kan du analysere dataene deres og gi meg anbefalinger for hvordan jeg kan hjelpe dem med å forbedre seg på områder der de sliter? Data: [Lim inn data fra elevene]

Øke elevengasjementet

Lærere kan bruke prateroboter til å analysere klasseromsdiskusjoner i chatter for å identifisere mønstre i elevdeltakelse og engasjement. Denne informasjonen kan hjelpe lærere med å håndtere problemer og gi målrettet støtte for å oppmuntre til mer aktiv deltakelse fra alle elever.

Ledetekst:
Jeg vil forbedre elevenes engasjement i chatten i Classroom/Teams. Kan du analysere diskusjonene vi har hatt så langt og gi meg forslag til hvordan jeg kan oppmuntre til mer aktiv deltakelse fra alle elevene? Chat: [Lim inn teksten fra chatten.]